Saffer Turbo
Ana Sayfa Duayen, Foto Galeri 14.09.2018 445 Görüntüleme

ÇÜRÜYEN SERVETLER DEĞERLENDİRİLMEYİ BEKLİYOR

Geçmiş dönemlerde hizmet için kullanılan bazı kamu binaları, atıl vaziyette kaderine terk edilmiş durumda bekliyor. Her geçen yıl çürüyen ve risk oluşturan bu binalar, uyuşturucu madde kullananların da mekânı olmuş durumda. Bu binaların vakit geçirmeden eğitim-sağlık vb. olarak değerlendirilmesi bekleniyor.

SAYILARI AZIMSANAMAYACAK MİKTARDA

Bakanlıklara, belediyelere ve iflas eden holdinglere ait binaların atıl vaziyette beklemesi, şehrin imajını zedeliyor. Bu binalara çözüm bulması beklenen yetkililer, elini taşın altına koyarak bu kirli görüntüyü ortadan kaldırmalıdır. 2. Ordu Karargâh Bina­sı tartışma konusu açısından ciddi bir örnek teşkil ediyor. 2. Ordu’nun Malatya’ya taşınmasından sonar atıl kalan bina bir sure öğrenci yurdu olarak hizmet vermiş­ti. Şehrin tam ortasındaki binadan aynı maksatla ne­den yararlanılmadığı merak konusu. Bir diğer örnek ise batık Endüstri Holding merkez binası; bina zamana ve hırsızlara direnemiyor ve içler acısı halde.

İŞTE BELLİ BAŞLI ATIL KAMU BİNALARI

TÜMOSAN Lojmanları,

İkinci Ordu Komutanlığı Yönetim Binası,

Endüstri Holding Binası,

Bağ-kur Eski Binası,

il Özel İdaresi Misafirhanesi,

Türk Telekom Binası

KONFAŞ Fuar Alanı

 

ÖZEL SEKTÖRE AİT GÖZE ÇARPAN ATIL BİNALAR

Tekel Binası,

Teksas Binası

(Bu tabiri istemeyerek kullanıyoruz)

Aksaray Yolu Otel İnşaatı

TAMİR-TADİL-İHYA EDİLİP KULLANILMAYAN BİNALAR

Alman Evleri

Konya Sokağı

Kültür Müdürlüğü-

Karatay Belediyesi Eski Binaları

ALMAN EVLERİ

Büyükşehir Belediyesi’nin Gar Civarı’nda Alman Ev­leri olarak adlandırılan binaların tadilat ve çevre düzenlemesi bölgeye ayrı bir gü­zellik kattı. Devlet demiryolları’nın tescilli misafirhanesi ile Gar (Agustus) Oteli ile semtin havasını değiştiren hizmetin gerçekleş­mesinin üzerinden bir kaç yıl geçmiş olmasına rağmen halen kullanılmıyor olması dikkat çekiyor. Tadilat ile birlikte hatta tadilat öncesinde kullanım işlevinin de hazır­lanmış olması gerekirken, kapılarına vurulan kilitle beklemeye alınan bina­ların akıbetinin ne olacağı ise henüz bilinmiyor.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri konuyla ilgili o dönemde yaptıkları açıklamada TCDD ile imzaladıkları protokol gereği evlerin sadece işlet­mesini aldıklarını belirterek, “Bu evleri sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikle­re açacağız. Böylelikle evlerin Konya kültür ve sanat hayatına katkıda bulun­masını amaçlıyoruz” demişti. O söyle­min gereği halen bekleniyor.

Binalar karşılığında Büyükşehir Belediyesi Devlet Demiryolları’na loj­man olarak kullanılmak üzere 40 daire Verdi.2013’te Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’nun onayladığı tadilat projesine göre 180 gün sürecek ihaleye çıkılmıştır.

Hicaz Demiryolunun Sultan Ab­dülhamit Han tarafından Alman Krupp firmasına yaptırılması sırasında Konya ve Çumra’da inşa edilen evler bölge sivil mimarisine ciddi renk katmış bu­lunuyor.

TÜMOSAN Traktör ve Motor Fabri­kası’nın özel sektöre devri sonrasında özelleştirme idaresinin mülkiyetine geçen lojmanların içler acısı hali, En­düstri Holding’in gayrimenkullerinin bir kısmının Sosyal Güvenlik Kurumu’na geçmesi ile birlikte holdingin merkez Binası’ndaki kabul edilemez durumda olduğu gibi diğer kamu binalarının da daha fazla yıpranmadan değerlendiril­mesi talep ediliyor.

Söz konusu binalara ilişkin önce­likle bir envanter çalışması yapılması böylece Konya il merkezi ilçeler, eski belde, yeni mahallelerde bulunan atıl atıl binaların tespit edilmesi bekleniyor. Bu çalışma sonrası özellikle yurt soru­nunun hat safhada olduğu göz önünde bulundurulursa öğrenci yurdu ve ku­rumların diğer ihtiyaçları için kullanıl­ması bekleniyor.

Bahse konu çalışmanın Konya’da başarı ile sonuçlandırılması Türkiye’de yapılacak benzer çalışmalara da örnek teşkil edebilecek. Böylece Konya, pek çok sahada gerçekleştirdiği öncülüğe bir yenisini daha ekleyerek, kamunun kıt imkânları ile vatandaşın bin bir güç­lükle ödediği vergilerle ortaya çıkan yatırımların heba olmasının önüne ge­çilmiş olacak.

ATIL DURUMDA OLAN KAMU BİNALARI

TÜMOSAN LOJMANLARI ATIL VAZİYETTE BEKLİYOR

TÜMOSAN’ın uzun süren özelleş­tirme hikâyesi sonrasında Özelleştirme İdaresi’nde kalan lojmanlar değerlen­dirilmeyerek yağmacıların içkici bir ayyaşların mekanı oldu. Lojmanlardaki mobilya, kalorifer tesisatları ve pen­cere ile kapılar sökülerek götürüldü. Bu örnek kamu mallarına zamanında sahip çıkılmadığında ne gibi sonuçlar­la karşılaşılacağına ibretlik bir örnek olarak duruyor. 1975 yılında merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan tarafından Konya’ya kazandırılan ve 2004 yılında özelleştirilen Türk Motor Sanayi ve Ti­caret Anonim Şirketi’nin (TÜMOSAN) özelleştirme dışında tutulan lojmanları yıkılmaya terk edildi. 10 yıldır kaderine terk edilen lojmanların, kimliği meçhul kişilerce sürekli yağmalandı ve para eden tüm malzemeler çalındı. Lojman­lardaki kalorifer petekleri, mutfak, lava­bo ve banyolarda bulunan bataryaların tamamı, mutfak gereçleri, kapı kolları ve prizler içerisindeki bakır kablolara varıncaya her şey çalındı. Hatta bina­lardan bir kısmı da yakıldı. Özelleştirme şartlarında TÜMOSAN’a ait arazinin 6 bin dönümü lojmanlar, sosyal tesisler, misafirhaneler, kazan dairesinin yer aldığı binalar ile birlikte ihale kapsamı dışına çıkarılmıştı.

İKİNCİ ORDU YÖNETİM BİNASI

Konya’nın Türkiye’nin belli başlı üniversite merkezlerinden biri haline gelmesi kuşkusuz barınma sorunu da beraberinde getirmiş bulunuyor. Kamu­nun öğrencilerin ihtiyacı olan yurtları belli standartta hizmete sunması pek çok ekonomik sosyal ve ahlaki soru­nun çözümü için de gerekli görülüyor. Hal böyle iken atıl duruma durumda bu­lunan ve çürümeye terk edilmiş uygun binaların öğrenci yurdu olarak hizmet etmesi büyük bir fırsat olarak karşımız­da duruyor. Özellikle Alaaddin Tepesi karşısında bulunan, bir sürede Milli Savunma Yurdu olarak hizmet veren İkinci Ordu Binası’nın vakit geçirmeden öğrenci yurdu olarak faaliyete geçmesi ciddi bir imkân ortaya koyacak.

Binanın Büyükşehir Belediye­si’ne devrolduğuna dair bir duyum olmakla birlikte, bu bilgi henüz doğrulanmış değildir.

BAĞ-KUR VE ENDÜSTRİ

HOLDİNG BİNALARI

Benzer şekilde eski BAĞ-KUR binası ile ciddi şekilde yıpranmış olan Endüstri Holding Binası’nın da öğrenci yurdu olarak hizmet ver­me imkânı uzmanlarca uygun olarak değerlendiriliyor. Türkiye Kömür İşlet­meleri’ne ait lojmanların geçtiğimiz yıl­larda öğrenci yurduna çevrilmiş olması ve halen de etkin olarak kullanılması bir başarılı örnek olarak değerlendiriliyor.

İL ÖZEL İDARESİ BİNALARI

Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 2014’te yürürlüğe girmesi sonrasında Ankara Yolu’nda bulunan İl Özel İdare Binası ve Misafirhanesi’nin kamunun ortak kullanımı için değerlendirilmesi beklenirken özelleştirilmiş olması şaş­kınlıkla karşılandı. Şehir merkezinde böylesi bir alanın ilave trafik yükü ris­kini de beraberinde getirecek şekilde kaybedilmesi üzüntüye sebep oldu. Bu­nalan şehir merkezine nefes aldıracak son imkânların da ellerimizin altından göre göre kayıp gitmesi, durup üzerin­de düşünülmeye ve öz eleştiri yapmaya değer bir konu olarak değerlendiriliyor. Öte yandan yine Ankara Yolu üzerinde kısmen asfalt şantiyesi kısmen de otopark olarak kullanılan ve Büyükşe­hir Belediyesi’ne kalan büyük alanın akıbetinin misafirhaneye dönmemesi temenni ediliyor. Önümüzdeki günlerde Ankara Yolu’ndaki kamu bina ve ara­zilerine ilişkin yapmayı planladığımız öneri çerçevesinde bu alanın değerlen­dirilmesini temenni ediyoruz.

İl Özel İdaresi’nin kapanmadan hemen önce İstanbul Yolu üzerinde inşaatını bitirmekte olduğu misafirhane şimdilerde Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı olarak hizmet veriyor. Son derece estetik gözü­ken binanın revir sonrası içeride yapılan tadilatına ne kadar masraf yapıldığı, tadilatın neleri içerdiği de merak konuları arasında yer alıyor.

BAKANLIKLARIN YENİDEN YAPILANMASI SONRASI ORTAYA ÇIKAN ATIL BİNALAR

Kültür ile Turizm Bakanlıkları’nın birleşmesi, Çevre ve Şehircilik Bakan­lığı ,Tarım Orman ve Suişleri Bakanlığı gibi daha önceden ayrı bakanlıklar ola­rak hizmet veren kuruluşların atıl hale gelen taşra hizmet binalarına ilişkin de benzer bir çalışma yapılması sayısız faydayı, kamu hizmetinde etkinliği gün­deme getirecek.

TÜRK TELEKON BİNASI

Emniyet Müdürlüğü arkası Türk Te­lekom Binasının durumu öğrenilmeli.

KONFAŞ FUAR ALANI

Selçuk Üniversitesi yerleşke ala­nında bulunan ve bir dönem fuar alanı olarak kullanılan binada atıl atıl vaziyet­te bekleyen kamu binaları arasında yer almaktadır.

ÖZEL SEKTÖRE AİT GÖZE ÇARPAN ATIL BİNALAR

TEKEL BİNASI

Alaaddin caddesinde tekel hiz­met binası olarak hizmet verirken özelleştirme kapsamına girmiş ve özelleştirme idaresi tarafından satılmış olan binada özel sektöre ait olmakla birlikte kullanılmaz durumdadır. Bina bir emlak şir­keti tarafından satılığa çıkarılmış olmakla beraber el değiştirdiğine dair bir bilgi bulunmuyor.

ALAADDİN CAMİİ DURAĞI’NDAKİ ESKİ TEKSAS BİNASI

Vaktiyle Teksas ismi ile anılan ve Konya’nın değerlerine aykırı olan içkili mekânın adını aldığı otobüs duraklarının hemen yanın­daki binada değerlendirilemeyen merkezdeki önemli yapılardan biridir.

Bölgede bulunan Karatay Halk Eğitim Binası önünü kapayan akasyaların kaldırılması ile birlik­te durağın halk arasında ‘Teksas’ olarak tabir edilmesine son vere­cek Konyalıların kabulüne mazhar olacak yeni bir isim verilmesini teklif ediyoruz. Bizim teklifimiz Alaaddin Camii Durağıdır. Alter­natif teklifimiz ise Alaaddin Ca­mii Külliyesi bünyesinde Selçuklu Sultanlarına hürmeten Sultan Durağıdır.

AKSARAY YOLU OTEL İNŞAATI

Aksaray Yolu Kavşağı’nda otel olarak inşaatına başlanan ancak tamamlanamayan bi­nada atıl vaziyette duruyor.

Konya’yı ziyarete gelen ve Konya’dan havayolu ile ayrılan yerli yabancı misa­firlerin hemen gözüne çarpan binanın akıbetinin ne olacağı bilinmiyor. Konya’nın en büyük, alanında da Türkiye ve coğrafya­mızdaki en büyük Tarım Fuarı’nın hemen yanındaki yarım inşaat bir başka görsel sorunu oluşturuyor. Fuar açısından bakıldığı zaman son derece isabetli bir yerde, bü­yük bir ihtiyacı karşılaması bekle­nen inşaatın durumu merak konu­su. Öte yandan imar mevzuatına göre inşaat ruhsatı alınmış binala­rın ne kadar sürede tamamlanma­sı gerektiğine dair sınırılıklar ile static sorunlar konusuda alınabi­lecek tedbirler de tartışılmalı. (Mustafa Arslan)

 

Yorumlar

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Gürbüzoğulları ile Farkı Hissedin
Reveblanc Gelinlik
Fusya Fashion